solarny panel

Získavanie tepla zo slnečnej energie prostredníctvom solárnych systémov je nielen jednoduchý, ale aj ekologický spôsob využívania energie. Výhodou sú aj minimálne prevádzkové náklady.

Piame či nepriame využívanie slnečnej energie nemá takmer žiadny negatívny dopad na životné prostredie a zdravie človeka a je nevyčerpateľným a bezpečným zdrojom energie. Tak prečo tento fakt nevyužiť?

Ako to funguje

Základnými komponentmi solárneho systému je okrem slnečných kolektorov potrubie, hydraulická jednotka, v ktorej je čerpadlo, ventily a meradlá teploty a prietoku. Elektronický regulátor je mozog systému, ktorý rozhoduje o tom, ako zariadenie funguje.

Ďalším prvkom je expanzná nádoba, ktorá kompenzuje objemové zmeny teplonosnej kvapaliny v solárnom zariadení. Konečným spotrebičom je solárny bojler, zásobník vody pre vykurovací systém, bazén alebo ich ľubovoľná kombinácia.

strecha

Nezávislosť a stále tá istá cena

Využívaním slnečnej energie ľudstvo pozitívne prispieva k trvalo udržateľnému životu na planéte, bez ekologického zaťaženia budúcich generácií. V našich podmienkach sa životnosť solárnych systémov obvykle pohybuje v limite od dvadsať do tridsať rokov.Užívateľ vďaka nim získava nielen istotu konštantnej ceny tepla počas celej doby používania, ale zvýši aj svoju nezávislosť od dodávok energií monopolných dodávateľov.

Na zohriatie vody i kúrenie

Solárne kolektory plnia v domácnostiach dve základné funkcie – predohrev teplej úžitkovej vody a predohrev vody na účely vykurovania domu. Na solárnu podporu vykurovania domov sú vhodné objekty s dobrými tepelnotechnickými parametrami a nízkoteplotným vykurovacím systémom stenové, podlahové, teplovzdušné vykurovanie alebo konvekčné vykurovanie. Podpora vykurovania solárnymi kolektormi je možná na približne tridsať percentné pokrytie celkových energetických požiadaviek na vykurovanie v konkrétnom dome.

Aj k bazénom

Slnečné kolektory sú rovnako vhodné aj pre rodinné exteriérové bazény. Solárny ohrev vody výrazne zvýši teplotu vody a predĺži kúpaciu sezónu najmä otvorených bazénov. Inštaláciu je však potrebné ponechať na odborníkov, nakoľko kolektory je nutné inštalovať na miesta, ktoré nie sú zatienené okolitou zástavbou, vegetáciou alebo inými prírodnými prekážkami. Dôležité je tiež zvoliť vhodnú svetovú stranu, orientáciu a sklon slnečných kolektorov, aby mohli pracovať efektívne.

solarny panel