Súčasná architektúra, stavebníctvo a všetko, čo s výstavbou domov súvisí, ponúka komfort a účelnosť. Či sa rozhodnete stavať alebo rekonštruovať, moderné materiály a technológie dokážu sprostredkovať skutočne pohodlné bývanie.

Zmeny životného štýlu ostatných ľudských generácií vyvolávajú aj zmeny vo funkciách rodinných domov. V súčasnosti dostáva väčší priestor oddych a relax oproti hospodárskym funkciám domov v minulosti. V interiéroch prevláda dokonalá využiteľnosť, maximálna funkčnosť, vyspelé technické a technologické zariadenia. Aktuálnym trendom je budovanie inteligentných domácností tak v novostavbách, ako aj v rekonštruovaných domoch.

Chystáte sa stavať?

Nie každý vie, že už výber pozemku na stavbu domu je pre kvalitné bývanie dôležitý. Je nutné zvážiť jeho orientáciu, riešenie príjazdových komunikácií, svahovitosť terénu a mnoho ďalších faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú život a reálne fungovanie v dome. Dôležitý je aj stav inžinierskych sietí – kanalizácia, vodovod, elektrina, plyn a mnoho iných faktorov. Ak chcete rodinný dom, ktorý vám bude slúžiť dlhé roky, pri samotnej výstavbe venujte pozornosť projektu, výberu materiálov a odbornému prevedeniu remeselníckych prác. Novostavba potrebuje profesionálny realizačný tím, ktorý zabezpečí technickú aj organizačnú stránku celej stavby.

Projektová príprava

Dať si navrhnúť dom, ktorý bude zohľadňovať väčšinu vašich požiadaviek si vyžaduje istý čas. Je dobré zvážiť, či na vybraný stavebný pozemok postavíte dom poschodový alebo prízemný, s obytným podkrovím alebo bez neho, či dom bude plne podpivničený alebo len čiastočne. Ak ste sa rozhodli pre vypracovanie individuálneho projektu, oslovte skúsených profesionálov – architekta a projektanta. Schválením architektonickej štúdie sa začína tvorba projektu potrebného na stavebné konanie. Architekt dáva domu architektonickú a estetickú podobu, odborní projektanti vypracúvajú projekty statiky, zdravotechniky, kúrenia, elektroinštalácie, plynoinštalácie, požiarnej ochrany a dbajú o rozpočet. Koordináciu medzi jednotlivými časťami projektu zabezpečuje hlavný projektant, ktorý je zodpovedný za celý projekt.

Povolenie stavby

Po vypracovaní projektovej dokumentácie, ešte pred samotnou výstavbou, nasledujú ďalšie kroky, ktoré je nutné pri novostavbe dodržať. Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a ďaľšie podmienky, vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania. Na územné konanie sú potrebné, okrem situačných výkresov potrebné aj stanoviská príslušných orgánov štátnej správy a obce, stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie a doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu. Stavebný úrad zriadený v príslušnej obci v mieste stavby vydá na základe tohto návrhu územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré platí dva roky od nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné konanie sa začína na návrh stavebníka, ktorý musí predložiť žiadosť o stavebné povolenie. K nemu musí doložiť doklady o vlastníctve pozemku a projektovú dokumentáciu celej stavby. Ďalej rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a iné posúdenia či opatrenia príslušných orgánov štátnej správy a obce. Okrem toho sú potrebné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, majiteľov susedných pozemkov, prípadne pamiatkového úradu a podobne. Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie je určenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o zabezpečení odborného vedenia stavby. Na tomto základe sa začne stavebné konanie, ktorého výsledkom je stavebné povolenie.

Zo starého nový

Rozhodli ste sa pre rekonštrukciu starého domu? Každá úspešná rekonštrukcia potrebuje kooperáciu medzi projektantom, dodávateľmi, stavebným dozorom a všetkými remeselníkmi, ktorí sa na rekonštrukcii podieľajú. Optimálne je, ak sa práce zverenia do rúk jednej renomovanej stavebnej firme, ktorá plne zodpovedá za kvalitu, bezpečnosť a cenu celej rekonštrukcie. Ak plánujete rekonštrukciu strechy, je dobré vedieť, že na jej bezchybné fungovanie sú potrebné mnohé prvky a komponenty. Od vhodnej strešnej krytiny, cez žľaby, až po zvody. Strešný plášť potrebuje akostné materiály a odbornú montáž. Na súčasnom trhu je k dispozícii široký sortiment ľahkých aj ťažkých strešných krytín, ktoré úspešné odolávajú chemickým, biologickým, geologickým aj mechanickým faktorom a hravo zvládnu aj fyzikálne nápory – tepelné zmeny, slnečné žiarenie, vietor a vodu v rôznych formách, ktoré na strechu pôsobia počas celého roka. Pri obnove fasády je dobré vedieť, že omietka domu plní náročnú funkciu, akou je ochrana obalovej konštrukcie domu. Ovplyvňuje nielen celkový charakter domu, ale aj jeho životnosť. Zateplenie fasády pri rekonštrukcii zabezpečí nižšie náklady na vykurovanie aj klimatizáciu a má podstatný význam z technického aj hygienického hľadiska. Zateplenie domu – od suterénu, až po strechu sa dnes považuje už takmer za štandard, keďže okrem finančných úspor nehnuteľnosť získa aj vyššiu hodnotu, zdravé vnútorné prostredie a vysoký komfort bývania. Ak ste si v rámci rekonštrukcie naplánovali zateplenie strechy aj obvodových stien, výmenu podlahovej krytiny, výmenu starých okien a dverí za nové a nechcete, aby vám aj napriek týmto investíciám „utekali peniaze hore komínom“, porozmýšľajte ešte, či má dom dostatočne efektívne vykurovanie.