Groupama

Hľadáte hodinového manžela? Poisťovňa Groupama ho má v zozname, a nielen jedného! Nečakané poruchy či havárie v domácnosti vedia poriadne znepríjemniť deň. Situácia je o to horšia, ak vám na pokazenom domácom spotrebiči len pred pár týždňami vypršala záručná doba. To človeka naozaj „poteší“, no ak viete, na koho sa obrátiť, nemusí to byť až tak zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Asistenčná služba, ktorú by ste mali získať ku každému kvalitnému poisteniu, vám pomôže nielen zmierniť následky týchto nepríjemných udalostí. Inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, elektrikár, pokrývač, zámočník či kominár. Tí všetci sú v zozname poisťovne Groupama, a sú  k dispozícii práve vám. Nájsť hodinového manžela nikdy nebolo jednoduchšie. Na jednom čísle máte k dispozícii všetkých odborníkov, ktorých potrebujete, pretože oprava domácich spotrebičov po záruke pri poistení domácností a nehnuteľností je v poisťovni Groupama samozrejmosťou. O tom, ako prebieha vybavenie škodovej udalosti sme sa porozprávali s hovorkyňou poisťovne Martinou Cvachovou.

Aké chyby robia najčastejšie ľudia pri škodách na majetku, teda pri poistení domácností a nehnuteľností? 

Ľudia si často nepoistia svoju domácnosť či nehnuteľnosť na všetky riziká, nezvolia si správny balík poistenia či pripoistenia alebo si určia nízku poistnú sumu. Občas sa stáva, že si ľudia zvolia len poistenie nehnuteľnosti alebo len poistenie domácnosti. Klienti, ktorí si zvolia takéto poistenie častokrát nevedia, aký je medzi týmito dvomi poisteniami rozdiel, čo je naozaj nešťastné riešenie. Pritom platí jednoduché pravidlo. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetok hnuteľný majetok a teda nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, elektroniku, cennosti, domáce spotrebiče a iné. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na budovu, múry, steny, podlahy, okná či inžinierske siete.  

Ako, kde a kedy by mal klient nahlásiť škodovú udalosť? 

Škodová udalosť sa dá nahlásiť na call centrum poisťovne, osobne na pobočke alebo online na webe príslušnej poisťovne, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie. Vo väčšine prípadov majú klienti k poisteniu nehnuteľnosti aj asistenčnú službu, ktorú poisťovne vždy odporúčajú volať. Operátori asistenčných služieb vedia odborne poradiť a pomôcť pri akejkoľvek škode. Škodovú udalosť by mali klienti v každom prípade bez zbytočného odkladu nahlásiť poisťovni aj písomne. 

Kedy príde technik na obhliadku poškodeného majetku? 

Poverený technik poisťovne kontaktuje klienta do 24 hodín od nahlásenia a registrácie škody. Obhliadka škody sa uskutoční na mieste a v čase vopred dohodnutom. Počas registrácie škody znalec škôd vyhotoví fotodokumentáciu o majetkovom predmete a vystaví zápisnicu o registrácii škody, ktorej jeden exemplár odovzdá klientovi.

Kedy môže klient škodu napraviť? 

Stav poškodeného majetku je možné pred obhliadkou zmeniť iba do tej miery, ktorá je nevyhnutná pre ochranu zdravia, majetku a životného prostredia alebo je potrebná pre zmiernenie škody. V týchto prípadoch je poistený povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody. Ak sa kvôli väčším zmenám stanú dôležité okolnosti škodovej udalosti nejasnými, povinnosť plnenia poisťovne sa môže stať nepreukázateľnou. Samozrejme, zmiernenie následkov škody je pre každého dôležité, preto klientov žiadame, napr. v prípade prasknutia potrubia, aby unikanie vody zastavili, ale pred obhliadkou odstránenú časť steny nezamurovali!

Medzi kryté riziká môjho poistenia patrí aj prírodný živel. Čo všetko to zahŕňa?  

Medzi prírodné živelné udalosti patria úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pár stromov, zemetrasenie a podobne. Vo všeobecnosti sa za prírodný živel považuje udalosť, ktorá má pôvod v prírode a uskutoční sa bez akéhokoľvek ľudského zásahu.