Zelené strechy nie sú žiadnou novinkou, sú známe už oddávna. Medzi najstaršie vegetačné strechy možno považovať visuté záhrady kráľovnej Semiramis, ktoré zastávajú jedno z popredných miest medzi siedmimi divmi starovekého sveta.

Vegetačná strecha na rodinnom dome môže mať rôzne podoby. Od pestrej strechy, na ktorej sú stromy, kríky, trávy a trvalky, až po jednoduchú rôznofarebnú a takmer až bezúdržbovú strechu, ktorá mení farby počas celej sezóny. Dnešné rodinné domy majú najčastejšie sedlové strechy, ktoré sú pokryté buď škridlou, alebo plechom. Alebo majú strechy ploché, väčšinou zasypané vrstvou štrku. Strechy však môžu vyzerať aj pestrejšie a dokonca z nich môže byť aj úžitok. A tým úžitkom nie sú myslené len plodiny. Vegetačné strechy tiež šetria náklady za energie a poskytujú množstvo ďalších výhod.

Výhody a prednosti

Zelené strechy tlmia teplotné výkyvy v interiéri domu počas leta, aj v zime. Tvoria dodatočnú tepelno-izolačnú vrstvu, ktorá vo vnútri domu udržiava stabilnejšiu teplotu. Je to vďaka hrúbke substrátu a vďaka rastlinám, ktoré odrážajú slnečné žiarenie. Ďalším benefitom je vyparovanie vody z rastlín, čím sa ochladzuje okolité prostredie. Dom s vegetačnou strechou môže mať v interiéri teplotu vzduchu nižšiu o 2 až 4°C. Vďaka prírodnému ochladzovaniu, nie je preto nutné interiér v lete v tak vysokej miere klimatizovať, čím sa znižujú náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70 %, v závislosti od konkrétnej stavby. A naopak, v zimnom období, zabraňuje zelená strecha tepelným stratám. Ak je na streche rodinného domu inštalovaná vegetačná strecha, tá chráni aj hydroizoláciu domu pred degradáciou v dôsledku kolísania teplôt a pôsobením UV žiarenia. To predlžuje životnosť hydroizolácie minimálne o dvojnásobok a znižuje aj investície na jej výmenu. Vegetačné strechy umožňujú tiež zadržiavať atmosférické zrážky, čo je prospešné v obciach i v mestách, ktoré majú problémy so záplavami, alebo majú nedostatočne vybudovanú kanalizačnú kapacitu. Zelené strechy dokážu zadržať 30 až 90 % zrážkovej vody.

Iné pozitívne efekty

Z dôvodu nízkej povrchovej teploty vďaka rastlinám nedochádza na strechách, kde sú inštalované fotovoltaické panely, k ich prehrievaniu. Rastliny opäť poskytujú chladiaci efekt. Efektivita panelov sa tak zvyšuje o 2 až 3 %. Dôležitým aspektom pri navrhovaní tohto typu strechy je však voľba správnej vegetácie, aby bola nenáročná na údržbu a nevyžadovala si pravidelné kosenie. Vegetačné strechy majú pozitívne efekty aj na naše zdravie a prostredie, v ktorom žijeme. Dokážu zachytávať prach a oxid uhličitý, čím zlepšujú kvalitu ovzdušia. Zelené strechy vďaka pestrosti svojej vegetácie tiež zvyšujú biodiverzitu. Možno na nich vidieť motýle, včely a vtáky, ktoré prinášajú kus prírody bližšie k našim domovom.

Technická pripravenosť

Zelenú strechu je možné inštalovať na plochej aj šikmej streche. Dôležitá je jej technická pripravenosť, respektíve možnosti jej úpravy pre potreby ozelenenia. Pred tým, ako sa pustíte do realizácie, overte si, či je inštalácia zelenej strechy na vašom dome možná. V prvom rade je dôležitá statika. Najľahšie zelené strechy majú v nasýtenom stave hmotnosť od 80 kg na meter štvorcový. Údaje o možnom zaťažení strechy nájdete v projektovej dokumentácii domu, alebo o posúdenie požiadajte statika. Nikdy však neinštalujte zelenú strechu bez preverenia tohto údaju. Mohlo by sa totiž stať, že sa strecha jedného dňa ocitne vo vašej obývačke. Ďalším krokom je preverenie kvality hydroizolácie. Často sa na izoláciu strechy používajú asfaltové pásy, alebo plastové fólie, ktoré sú ako podklad pre zelenú strechu vhodné. Na škridlu a plech vegetačnú strechu inštalovať možné nie je. Pred realizáciou tiež musí byť vykonaná tesnosť hydroizolácie, aby zo strechy nezatekalo. Pri starších domoch je potrebné skontrolovať aj to, či sa na hydroizolácii neobjavujú mikro trhliny.

Aký typ vybrať

Na väčšinu rodinných domov sa obvykle inštalujú extenzívne zelené strechy. Tie sú vysadené suchomilnými rastlinami – rozchodníkmi, trávami a machmi, ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu, ani automatický zavlažovací systém. Údržba suchomilnej strechy v sebe zahŕňa dvakrát za rok kontrolu, aby sa zo strechy odstránili nežiaduce buriny a pohnojili niektoré typy porastov. Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné realizovať na takmer všetkých strešných konštrukciách. Investícia do tohto typu vegetačnej strechy je najnižšia, predstavuje sumu od 30 € za meter štvorcový a inštalácia trvá približne jeden až dva dni. Pokiaľ to statika dovolí, na rodinných domoch je možné zrealizovať aj intenzívne zazelenenie. Intenzívna zelená strecha je plnohodnotnou záhradou i pobytový priestor, na ktorom možno cvičiť, relaxovať a užívať si prírodné prostredie. Tento typ strechy umožňuje pestovanie širokej škály rastlín, kríkov a stromov, môže slúžiť aj na pestovanie ovocia a zeleniny, no vyžaduje si zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Kedy začať plánovať

Zelenú strechu je ideálne začať plánovať už pri projektovaní rodinného domu. Vyhnete sa tým zbytočným komplikáciám a dodatočným nákladom na úpravu strechy. Dôležité je myslieť najmä na statiku a niektoré špecifické detaily, ktoré sa pri vegetačných strechách uplatňujú. Plány je dobré konzultovať s odborníkmi na zelené strechy, ktorí majú potrebné informácie a skúsenosti. Viete, že zelené strechy sú podporované aj prostredníctvom fondov z EÚ a cez granty jednotlivých miest a obcí? O aktuálnych dotáciách sa možno informovať na príslušných miestnych úradoch. V súčasnosti podporuje budovanie zelených striech napríklad mesto Bratislava, príspevok je možný až do výšky 50 % z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000 € na jedného žiadateľa. No zelenú strechu je dobré vnímať ako investíciu a nie ako náklad. Vložené prostriedky sa totiž vrátia v podobe zlepšeného životného prostredia a zníženia nákladov za využívané energie v dome. Branislav Siklienka, odborník na vegetačné strechy www.zelena-strecha.sk