Každý vlastník bytu je zo zákona povinný uhrádzať náklady za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. Tieto úhrady sa realizujú na základe zálohových predpisov, ktoré obsahujú všetky nevyhnutné a očakávané náklady.

Z logiky veci vyplýva, že „očakávané“ náklady sa v konečnom výsledku úplne nezhodujú s realitou – teoreticky môžu, no išlo by skôr o náhodu. Preto spoločnosti, ktoré zabezpečujú správu bytových domov, majú do konca mája zákonnú povinnosť doručiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov ročné vyúčtovanie, ktorého podstata spočíva v porovnaní zálohových platieb s reálnymi nákladmi na prevádzku bytu a bytového domu.

Ročné vyúčtovanie za služby 

Ročné vyúčtovania za služby, ktoré sú spojené s užívaním nehnuteľnosti sú dobre známe všetkým vlastníkom bytov. A obzvlášť tým, ktorí pravidelne očakávajú nedoplatky. Práve nedoplatok (v lepšom prípade) sú možné aj preplatky. Aj preplatky môžu byť výsledkom ročného vyúčtovania.

Postup pri preplatku a nedoplatku

Ak vám v ročnom vyúčtovaní vznikne preplatok, ten vám bude v zákonnej lehote vrátený na bankový účet, z ktorého uhrádzate zálohové platby, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob vrátenia preplatku. V prípade, že máte z minulosti neuhradené niektoré zálohové platby, správca je oprávnený na ich úhradu využiť váš preplatok a v tom prípade sa vám pochopiteľne vráti jeho prípadný zvyšok.

V horšom prípade, keď výsledkom ročného vyúčtovania je nedoplatok, ste pochopiteľne povinný taktiež v zákonnej lehote tento nedoplatok uhradiť. V takomto prípade si dávajte pozor na uvedenie správneho variabilného symbolu platby pre jej bezproblémové priradenie a zaevidovanie. Každopádne, ak si myslíte, že vo vašom vyúčtovaní došlo k chybe, môžete ho do 30 dní od lehoty pre jeho doručenie, takže do 30. júna, reklamovať. Autor: fizkes, Foto: Shutterstock.com