znížiť náklady na vykurovanie

Je mnoho domov, ktoré sú energeticky, materiálovo či technologicky postavené príliš náročne. Viete ako možno náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody znížiť? 

Ak má byť vykurovanie domu či bytu energeticky úsporné, vykurovací systém musí promptne reagovať na každú zmenu. Tak na náhle tepelné zisky, ako aj straty. Pri projektovaní vykurovacej sústavy je preto potrebné vychádzať z energetickej bilancie domu. Od presných podkladov je totiž priamo závislé aj správne určenie tepelného výkonu zdroja tepla a vetiev rozvodov vykurovacej sústavy.

Výkon kotla 

K technickým a projektovým podkladom na určenie výkonu kotla v domácnosti sú potrebné klimatické údaje lokality, dispozičné riešenie domu a jeho orientácia na svetové strany. Tiež tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov, ako aj požiadavky na dodávané množstvo tepelnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Vykurovanie, pri ktorom je v dome jeden zdroj tepla je v našich podmienkach najrozšírenejšie. Najčastejšie sa jedná o kotly s výkonom od 50 do 70 KW, ktoré spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá.

1. Kotly na tuhé palivo

Môžu spaľovať čierne a hnedé uhlie, koks, kusové drevo, drevené brikety a štiepky alebo pelety. Na zjednodušenie obsluhy existuje automatické prikladacie zariadenie. Zariadenie však musí byť pripojené na elektrickú sieť 230 V a kotol s týmto prídavkom prirodzene vyžaduje aj väčšiu priestorovú náročnosť. Pri voľbe kotla na tuhé palivo je nutné vopred myslieť na dostatočne veľký sklad pre palivo a z praktických dôvodov ho situovať čo najbližšie k zdroju tepla. V domácnostiach sa bežne používajú aj kombinované kotly, ktoré fungujú vďaka drevu a elektrine. 

Ako znížiť náklady na vykurovanie
Pravidelnou údržbou dosiahnete finančné efekty.

 

2. Splyňovacie kotly 

Sú ekologické a do ovzdušia z nich uniká minimálne množstvo exhalátov. Elektrické kotly majú obvykle trojfázové elektrické vedenie, pričom každá fáza musí mať svoje samostatné istenie. 

3. Kotly na zemný plyn 

Najpoužívanejšie kotly v domácnostiach sú na zemný plyn – klasické alebo kondenzačné. Kondenzačné kotly sú považované za druh vyššej generácie. Dobrým tipom na nielen funkčný, ale aj estetický doplnok interiéru je kozubová pec. Ich výhodou je, že nepotrebujú komín, na ich fungovanie stačí komínový prieduch, a navyše, produkujú konvenčné teplo, ktoré dokážu dlho udržať naakumulované. Po vyhasnutí ohňa sálajú ešte dvanásť až dvadsaťštyri hodín.   

Efektívna domácnosť 

Používanie teplej úžitkovej vody v domácnosti je štandard. Dnes si nevieme ani predstaviť, že by sme ju nemali k dispozícii. Je mnoho domácností, ktoré využívajú kotly na vykurovanie vzduchu aj na prípravu teplej úžitkovej vody. Počas vykurovacej sezóny je to ideálny a efektívny spôsob. Nie každý však vie, že ak kotol v letnom období vyrába len teplú vodu, jeho priemerný stupeň využitia je od 30 do 50 %, čo spôsobuje jeho opotrebovanie a skracuje  optimálnu životnosť kotla. Riešením sú moderné kombinované plynové ohrievače, ktoré majú samostatné okruhy ohrevu teplej úžitkovej vody. Mať v jednom zariadení samostatný okruh na ústredné kúrenie a samostatný okruh na ohrev vody, znamená ekonomické riešenie, prinášajúce finančné efekty. 

Servis a údržba 

Ak chcete usporiť, prvú servisnú prehliadku zdroja tepla, je nutné realizovať už po prvom roku od zakúpenia, hoci má dvojročnú záručnú lehotu. Jedným z dôležitých úkonov údržby je vyčistenie kotla a kontrola jeho účinnosti ako i kontrola zapaľovania, ovládacích a zabezpečovacích prvkov a vyčistenie horákov. Nezabudnite ani na tesnosť rozvodov vody a plynu.  

Ako znížiť náklady na vykurovanieVplyv na spotrebu tepla v domácnosti majú aj vykurovacie rozvody.

 

Pravidelná údržba

Ak máte ktorýkoľvek vykurovací systém vo svojej domácnosti, každý potrebuje pravidelnú údržbu. Všetky bez rozdielu podliehajú povinným kontrolám, ktoré sú dôležité najmä z bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska funkčnosti a životnosti. Pravidelnou údržbou vykurovacej sústavy môžete dosiahnuť nielen finančné efekty, ale aj ideálny teplotný režim, ktorý v domácnosti zabezpečí rovnovážnu tepelnú pohodu.  

Línia radí

Bezprostredný vplyv na spotrebu tepla v domácnosti majú vykurovacie rozvody. Rozvody vykurovacej sústavy sú v praxi najčastejšie z ocele, medi či plastov. Každý materiál má však inú dĺžkovú a teplotnú rozťažnosť. Jeho voľbou priamo ovplyvňujete efektivitu vykurovacej sústavy. Stále väčšiu popularitu získavajú plasthliníkové a plastmedené potrubia, ktoré sa pri budovaní vykurovacích rozvodov hojne používajú. 

 

 

 

Pripravila: Andrea Rozborová