Zateplenie domu

Rozmýšľate nad zateplením domu? Ak áno, tak je dobre vedieť, že takto usporíte energiu a predĺžite aj životnosť stavby.

Odborné zateplenie domu má nesmierny význam z technického a hygienického hľadiska, no rovnako je  estetickým a architektonickým prínosom. Podporuje tiež tepelnú pohodu v interiéri a znižuje riziko kondenzácie vody, ktoré je často spojené so vznikom plesní, húb, rias a iných nežiadúcich procesov v domácnosti, avšak prinesie úžitok len vtedy, ak je správne realizované a sú pri ňom použité kvalitné materiály.

Energetický audit

Zateplenie domu je základ pre zníženie jeho energetickej náročnosti. Použité finančné prostriedky na bežné stavebné technológie sú priamo návratné. Najvhodnejším ročným obdobím na tieto práce je jeseň alebo jar. Skôr ako sa však začnete venovať samotnej realizácii, venujte dostatočnú pozornosť procesu prípravy a nechajte si vyhotoviť energetický audit. Certifikovaný energetický audítor dokáže na základe kontroly domu správne vyhodnotiť situáciu a navrhnúť najvýhodnejšiu možnosť jeho zateplenia. Pozor na projektovú dokumentáciu, ktorej význam býva nie zriedka podcenený. Z hľadiska stavebných postupov je projektová dokumentácia viac než dôležitá a predstavuje zásadný podklad pre vymedzenie rozsahu a kvality stavebných prác. 

Projektová dokumentácia 

Odborník v projektovej dokumentácii navrhne technický postup zateplenia domu tak, aby sa zamedzilo prípadnému vzniku tepelných mostov či kondenzácii vodnej pary a tiež rieši konštrukčné detaily systému. Projektová dokumentácia sa obvykle nespracúva na konkrétny systém zatepľovania, ale preukazuje splnenie energetických a hygienických kritérií. Tiež je základom pre kvalifikované prevedenie technického dozoru a prebranie hotového diela. Aj zateplenie domu totiž podlieha stavebnému konaniu. 

Potrebujete stavebné povolenie?

O potrebnom rozsahu rozhoduje príslušný stavebný úrad, no nie vždy je stavebné povolenie nutné, niekedy stačí ohlasovacia povinnosť. Pre majiteľov domov je však výhodnejšie, keď sú práce realizované na základe stavebného povolenia, nakoľko prísnejšie kritéria zvyšujú aj pravdepodobnosť vyššej kvality zateplenia. Riadne ukončenie a podrobnosti ohľadom prevzatia diela majú byť uvedené v zmluve ešte pred zahájením prác. Zhotoviteľ musí predložiť kópie prehlásenia o zhode pre všetky použité výrobky podľa zákona. Prehlásenie o zhode vystavuje výrobca a musí byť podložené platnými protokolmi, atestami a certifikátmi. 

Zatepľovacie systémy 

Na zateplenie stien sa najčastejšie používa polystyrén a minerálna vlna, ktorá má lepší vlhkostný režim, aj akustické a protipožiarne vlastnosti. Hrúbka izolantu musí byť navrhnutá projektantom na základe energetickej bilancie domu a energetického certifikátu stavby. Hrúbka tepelnej izolácie sa volí podľa toho, akú energetickú triedu chce vlastník domu dosiahnuť. Zateplenie obvodových stien domu však nie je len o tepelnej izolácii. Potrebný je tiež vhodný výber certifikovaného zatepľovacieho systému, ktorý má overené deklarované vlastnosti a spĺňa všetky požiadavky EÚ. 

Výhody zateplenia domu

  • úspora nákladov na energie
  • vyššia požiarna bezpečnosť
  • lepšia akustická pohoda
  • dlhšia životnosť stavby
  • vyššia hodnota nehnuteľnosti

Zateplenie domu

Zateplenie zníži spotrebu energie na kúrenie i klimatizáciu.

 

Vyhnite sa problémom

Nekvalitné spracovanie projektovej dokumentácie či nesprávna realizácia zateplenia domu môže zapríčiniť viaceré problémy a dokonca viesť aj k nulovému efektu. Nesprávne navrhnuté či prevedené zateplenie domu dokáže prípadné tepelné mosty aj zvýrazniť. Nielen nevhodný materiál, ale aj zle prevedené detaily majú priamy vplyv na praskanie fasády či iné poruchy. Fasádne nerovnosti žiadnemu domu na kráse nepridajú, kvalita aplikácie zatepľovacieho systému je rovnako dôležitá aj z estetického hľadiska. 

Chcete mať energeticky úsporný dom?

Ak áno, potom je nevyhnutné dom tepelne izolovať aj pod základovou doskou, ktorá predstavuje tepelný most. Na izoláciu je dôležité použiť materiál, ktorý je nielen dobrým izolantom, ale odolá aj vlhkosti a má dostatočnú pevnosť proti tlakovej vode. Účinná tepelná izolácia musí vytvoriť súvislý obal celého domu v dostatočnej hrúbke.   

Línia radí

Pri zatepľovaní domu odporúčame začať zateplením strechy, pokračovať výmenou okien a až nakoniec zatepliť fasádu.

 

 

 

Pripravila: Andrea Rozborová