Predplatné

Línia moderné bývanie

Možnosti predplatného (povinné)

Osoba (povinné)

Platca:

Firma

Titul

Vaše meno (povinné)

Vaše priezvisko (povinné)

Ulica (povinné)

PSČ (povinné)

Obec(povinné)

Telefón (povinné)

Váš email (povinné)

IČO

DIČ

IČ DPH

Číslo účtu

Odberateľ: (vyplňte iba v prípade, ak sa nezhoduje s adresou platcu)

Firma

Titul

Meno

Priezvisko

Ulica

PSČ

Obec

Ponuka platí pre SR. Vyplnením objednávky a úhradou predplatného dávate súhlas na zaradenie vašich osobných údajov do databázy predplatiteľov spoločnosti MEDIA/JUVEN, spol. s r.o., a ich spracovanie v zmysle zákona číslo 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0023 5796 6157

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Close