dom

Dnešné stavby sú iné ako tie spred dvadsiatich rokov. Používajú sa nové materiály, nové technológie a domy majú nižšiu energetickú náročnosť. O tomto všetkom by ste mali vedieť, ak ste sa rozhodli postaviť dom.

Stavba domu je investícia, ktorá sa v živote často neopakuje. Kedysi sa staval dom takmer celý život, dnes môžete bývať do polroka. Pokrok v stavebníctve nám dnes umožňuje stavať oveľa rýchlejšie, kvalitnejšie a úspornejšie.

Začnime od základov

Spodná stavba musí byť dostatočne nadimenzovaná a musí zaistiť bezpečnosť stavby a vylúčiť akékoľvek deformácie. K tomu je nevyhnutný prieskum pozemku, ktorý by sa mal urobiť ešte pred projektovaním stavby. Bez vedomostí o vlastnostiach a zložení podložia, nie je totiž možné správne navrhnúť základovú konštrukciu. Pre menšie stavby, ako sú rodinné domy, existujú dnes nančne a technicky nenáročné metódy, ktoré pomocou sondy zistia zloženie základovej pôdy, stlačiteľnosť, únosnosť a výšku spodnej vody. V prípade nevhodnosti podložia je možné umelo ho upraviť buď odvodnením, zhutnením alebo injektovaním.

Nie je betón ako betón

Základy sa stále realizujú z betónu. Kedysi sa betónovala celá plocha pod domom, dnes sa robia už výkopy len pod nosnými stenami. Vďaka rôznym prísadám sa dajú podstatne zmeniť vlastnosti betónu. Prísady proti mrazu umožnia betónovať aj pri mínusových teplotách, plasti kátory robia betón tekutejším, pričom sa nemení jeho pevnosť a zabezpečí sa napríklad dokonale obopnutie armatúr či iných prvkov. Vláknobetón, teda betón s prísadami vlákien rôzneho druhu (drôtiky, kovové vlákna…) je zasa odolný voči vzniku trhlín počas tvrdnutia, zabezpečí nižšiu objemovú rozťažnosť a umožňuje v niektorých prípadoch nahradiť doteraz používané zvárané siete. Na základové konštrukcie sa osvedčil aj betón nepriepustný voči vode a tiež suchý betón, ktorého výhodou je dlhý (otvorený) čas tvrdnutia. Nestvrdne, kým sa nepoleje vodou.

beton

Systémové debnenie

Urobiť základ neznamená iba vyliať betón do vykopanej jamy. Zemné práce a založenie stavby patria medzi najdôležitejšie z hľadiska bezchybnej realizácie a kvality stavby. Základy sa vytvárajú z monolitického betónu uloženého do debnenia. Tradičné debnenie z reziva dnes nahradilo systémové debnenie, výhodou ktorého je rýchlejšia a presnejšia realizácia stavby, hladký povrch, rýchle skladanie a rozoberanie ako i opakovanosť použitia. Na základy, steny suterénov, šachty či oporné múry sa môžu použiť aj debniace tvárnice ako stratené debnenie. Sú vyrobené z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže.

Pozor na priestupy

Veľký dôraz treba klásť na priestupy rozvodov a sietí cez základy. V miestach priestupov treba ešte pred betonážou uložiť debenenie a do nich vložiť rozvody ležatej kanalizácie, vodovodu a ostatných sietí podľa projektovej dokumentácie. Dôležité je presne dodržať predpísané sklony ležatých rozvodov, preveriť ich nivelačným prístrojom a vykonať skúšku tesnosti rozvodov naplnením vodou. Ležaté rozvody sa zasypávajú pieskom a štrkom a až potom sa zabetónujú.

Zrátajte si, či sa to oplatí

Ísť tvrdohlavo proti prírode je častou chybou. Samozrejme dnes sa dá zrealizovať čokoľvek, ale nančná a technická náročnosť stavby v nevhodnom prostredí býva privysoká. Na svahovitom teréne sa musí napríklad počítať s odvodnením pozemku a možným posunom vrchných vrstiev, no a realizácia takýchto opatrení je naozaj nančne náročná. Ak je na mieste, kde má stáť dom, hladina spodnej vody v hĺbke okolo 2 metrov, je lepšie oželieť pivnicu. V opačnom prípade treba rátať s tým, že jej budovanie bude oveľa náročnejšie na izolácie, a tým aj drahšie.

Stop vode

Pri príprave stavebného pozemku sa dnes na odvod vody používajú rôzne drenážne systémy a materiály, ktoré sa kombinujú s hydroizolačnými, tepelnoizolačnými a inými ochrannými materiálmi. Stavebná chémia je nenahraditeľná nielen pri hydroizoláciách, ale i pri bežných stavebných prácach, pri ochranných náteroch konštrukcií, pri kotvení statických prvkov o konštrukciu a chráni aj pred účinkami nepriaznivých vplyvov, škodcami, požiarom… Vďaka nej sa dajú v dnešnej dobe urobiť v stavebníctve veci, ktoré by si v minulosti vyžiadali veľmi vysoké náklady alebo sa nedali vôbec zrealizovať.

domDobré rady

  • dajte si zistiť zloženie základovej pôdy
  • spodnú stavbu realizujte čo najrýchlejšie po vyhĺbení základovej jamy
  • základová jama musí byť čistá bez bahna, vody a zásypov
  • na dno základov použite štrkové lôžko
  • betón zhutnite a zabezpečte proti odparovaniu vody