stop vode

Existuje celý rad nepredvídateľných udalostí, ktorým sa ani pri najlepšej snahe celkom zabrániť nedá. Ide najmä o živelné pohromy, pri ktorých je múdre myslieť na ochranu pred ich následkami vopred.

V súčastnosti sme stále častejšie svedkami povodní a záplav, ktoré ohrozujú nielen ľudí, ale aj domy. A netýkajú sa len zanedbateľného počtu nehnuteľností v záplavových oblastiach ale jedná sa aj o domy na miestach, kde ľudia pred rokmi o takýchto udalostiach ani nechyrovali. Žiaľ, až pričasto sa presviedčame o tom, že príslovie „Voda je dobrý sluha, ale zlý pán“ je pravdivé.

Neblahé následky

Ak tehlový dom postihne povodeň, tehla stráca svoju pevnosť aj únosnosť a vlhkosť sa z nej len ťažko odparuje. Vysušenie domu a odstránenie plesní je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje nemalé nančné prostriedky.

Vysoká voda sa na železobetónovej stavbe prejavuje síce v menšej miere, ale tiež napácha nemalé škody. Pri zatopení plynosilikátových stien alebo stien z pórobetónových tvárnic sa ich vzduchové póry zanesú vodou, kvôli ktorej napučia a znížia svoju únosnosť. Počas sušenia steny krehnú, praskajú a váhou domu sa často aj rozpadávajú. Drevodomy, ktoré sú postave- né z výlučne nasiakavých materiálov, prirodzene voda ohrozuje najvyššou mierou.

Poistenie nehnuteľností

Dobré je, keď na ochranu svojho majetku človek myslí vopred a nepodcení možnosť poistenia nehnuteľností. Takto vynaložené prostriedky sú investíciou a nie výdavkom. Poskytujú istotu, že v prípade nepredvídateľných situácií poisťovňa uhradí náklady spojené s odstraňovaním následkov poistnej udalosti.

Všetky údaje musia byť pravdivé. Ak by sa v prípade vzniku poistnej udalosti preukázala nepravdivosť, či neúplnosť uvedených údajov, nárok na poistné plne- nie by mohol zaniknúť. Spoluúčasť predstavuje sumu, ktorou sa v prípade vzniku poistnej udalosti budete osobne podieľať na likvidácii škody.

Čo si všímať pred podpisom poistnej zmluvy

  • predmet poistenia
  • poistnú sumu
  • výšku ročného poistného
  •  spoluúčasť 

     

Ak máte nehnuteľnosť poistenú pre prípad poškodenia či zničenia živelnými udalosťami, právo na poistné plnenie vznikne vtedy, keď bola nehnuteľnosť poškodená alebo zničená nielen povodňou alebo záplavou, ale aj inými živelnými pohromami – ľadovcom, víchricou, priamym zásahom blesku a podobne.

Uplatnenie náhrady

Ak váš dom postihne povodeň či záplava, ihneď informujte o vzniku poistnej udalosti poisťovňu, pričom nemeňte stav vecí, kým škoda nie je preskúmaná, zdokumentovaná a zaregistrovaná likvidátorom. Potom nasleduje šetrenie a stanovenie výšky poistného plnenia. Nie je nič horšie, ako prísť na to, že poistná ochrana majetku je nedostatočná vtedy, keď už k poistnej udalosti prišlo. Pri uzatváraní poistnej zmluvy si preto dajte obzvlášť záležať na uvedomení si výšky poistnej sumy, ktorá by mala zodpovedať reálnej trhovej cene nehnuteľnosti. Nízka poistná suma predstavuje riziko, že vyplatená náhrada nepokryje skutočne vzniknuté škody.